Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XII. Písně bosensko-hercegovské.


Ludvík Kuba, Praha 1927

LUDVÍK KUBA

SLOVANSTVO
VE

SVÝCH ZPĚVECH

PÍSNĚ

BOSENSKO -HERСEGОVSКÉ

S úplnými původními texty
a českými překlady
JANA HUDCE

ZPĚV A KLAVÍR

PRAHA

Hudební Matice Umělecké 'Besedy

i 927