Prostonárodní české písně a říkadla


Karel Jaromír Erben, Praha 1864

Jeho Osvícenosti

pánu panu

JANOVI HRABĚTI HARRACHOVI,

c. kr. komořímu, majoru v c. kr. vojště, rytíři cís. ruského řádu sv. Anny
třetí třídy, předsednímu hospodářské filiální jednoty Kolínské a Kralohradecké, členu výboru Musea království českého a kuratoru sboru musejního
pro vědecké vzdělání řeči a literatury české, řediteli jednoty k vysazování
stromů v Praze a v okolí toho města, činnému členu c. kr. vlastenské spo-
lečnosti hospodářské v království Českém a české společnosti zahradnické,
skutečnému členu české jednoty lesnické, přispívajícímu členu ku podporo-
vání umění hudebního v Čechách a humanistické jednoty hudební v Praze,
členu krasoumné jednoty v Čechách, čestnému měšťanu města Kutné Hory,
Jilemnice a Nechanic, i čestnému občanu mnohých jiných obcí v Čechách,
držiteli statku Konarovic a t. d.,

s nejšetrnější úctou připisuje

vydavatel.